KALENDERPROJEKTET- ATT STÖDJA ELEVERS UTVECKLING AV SJÄLVREGLERAT LÄRANDE GENOM LÄXPLANERING

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte:Studiens syfte är att utveckla en arbetsmodell som stöttar elevernas möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande samt utveckla kunskap om modellens styrkor och svagheter genom att tillsammans med lärare planera veckans läxarbete.Teori:Aktionsforskningsperspektivet är grunden för studien. Aktionsforskningens syfte är främst att utveckla och förbättra lärarens praktik (Rönnerman, 2012; Carr & Kemis, 1968). Teorin om praktikarkitekturer är studiens teoretiska bakgrund som används för att förstå och tolka insamlade data. Genom teorin om praktikarkitekturer kan en praktik, förändringar i en praktik samt möjligheter eller hinder för en praktiks utveckling förstås (Thyrén, 2013). Vidare används teorin om självreglerat lärande där lärandet är framåtskridande och eleven lär för sin egen skull. Elever som sätter upp egna mål visar på hög prestation och uppfattning av sin egna förmåga (Zimmerman, 2002).Metod:I studien utvecklas och undersöks en arbetsmodell där veckans läxarbete planeras av eleverna. De metoder som använts för insamling av datamaterial är egen loggbok, enkätundersökningar, lärandematriser och intervjuer av elever och vårdnadshavare. Som analysmetod av intervjuer används kvalitativ innehållsanalys.Resultat:Studien visar att arbetsmodellen där eleverna får stöttning i att planera sitt läxarbete bidrar till ökat ansvarstagande för läxor och lärande. Eleverna uttrycker att de har bättre översikt och hinner mer. Föräldrar uttrycker att deras barn blivit mer självständiga gällande läxarbetet. Vidare visar studien att eleverna helst vill att planeringsarbetet sker med stöd av pedagog samt att det finns ett behov av samlad information gällande prov och läxor på hemsida. Resultatet visar att aktionsforskning som metod kan användas för att utveckla en arbetsmodell.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)