"Du dör inte av att vara hungrig en stund" : Människors erfarenheter kring intermittent fasta och drivkrafterna bakom denna kosthållning

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund Intermittent fasta är ett aktuellt ämne som fått stort genomslag i Sverige. Forskningen har konstaterat att intermittent fasta kan påverka kroppsvikten och den mentala hälsan. Det har även observerats ett samband mellan intermittent fasta och förlängt liv.

Syfte Syftet med studien var att utforska vilka upplevelser och erfarenheter människor har som går eller har gått på en intermittent fasta, samt ta reda på vilka motiv och drivkrafter som influerar människor till att utöva denna kosthållning.

Metod Åtta kvalitativa intervjuer med semistrukturerad frågeguide genomfördes. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Datainsamlingen analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

Resultat Deltagarna ansåg att fasta bara handlade om att ta en paus från att äta. Drivkrafterna som låg bakom utövandet av intermittent fasta var framför allt viktnedgång, förändrad kroppssammansättning samt förbättrad mental och fysisk prestation. Det fanns en allmän uppfattning om att hungern var påtaglig under fastan men att den var hanterbar. Många var överens om att det kunde vara svårt att fasta vid sociala sammanhang men att det var viktigt att vara flexibel med fastan och inte bli fundamental.

Slutsats Viktnedgång var den största drivkraften till varför deltagarna utövade intermittent fasta. Dieten var något deltagarna kunde vara flexibla med, dels för att inte låta dieten styra ens liv men också för att inte avvika från de sociala normerna. Hungern sågs som en liten uppoffring för att få en kropp som stämmer överens med samhällets kroppsideal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)