Språket som en svårighet i vården- en litteraturstudie om språkbarriärer i vården

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Invandringen till Sverige ökar stadigt och en konsekvens av detta är att allt fler människor talar ett annat språk än svenska. Därmed kan svårigheter med språkliga barriärer och kulturella skillnader uppstå inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan ska ansvara för att tillräcklig information går fram till patienten och att patienten kan förstå informationen och medge samtycke om vård och behandling. Då det inte finns något gemensamt språk mellan sjuksköterska och patient, hur vet man då att informationen har gått fram och att patienten får bästa möjliga vård efter individuella behov? Syfte: Att belysa språkbarriärer i vården.Metod: Litteraturstudie gjord med inspiration av Goodmans sju steg med databassökning i PubMed och CINAHL.Resultat: Tre huvudteman och fem subteman identifierades, huvudteman var vårdkvalitet, tolkanvändning och strategier för bättre kommunikation. Resultatet visade att en välfungerande kommunikation mellan vårdpersonal och patient är avgörande för att en god vårdkvalitet ska uppnås. Ett återkommande problem för både vårdpersonal och patienter var behovet av information, för lite och bristfällig information ledde till missförstånd, felaktiga behandlingar och dålig compliance. I resultatet framkom att anhöriga används istället för en professionell tolk då möjligt för att överkomma språkbarriärerna. Vilket både kan vara positivt och negativt. Att tolk inte alltid används kunde bero på bristande tillgång till tolk, kostnader och brist på kunskap om tolkanvändning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)