Kommentera här! : En kvalitativ studie om nyhetssajters kommentarsfunktioner

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

Författare: Johan Thorsell; [2011]

Nyckelord: Comment fields; news sites; Kommentarsfält; nyhetssajt;

Sammanfattning:

Studien tar avstamp i den diskussion som förts kring nyhetssajternas kommentarsfält. Diskussionen kulminerade under sommaren 2011 då flera nyhetssajter ändrade sina förhållningsregler och vissa fall även de tekniska lösningar som användes. Denna studie ämnade undersöka om valet av kommentars-teknik påverkar användares vilja till kommunikation på nyhetssajter, men även att belysa eventuella bakomliggande faktorer till detta. Detta har genomförts genom en kvalitativ observations- och intervju-studie. Resultatetav studien påvisar att kommunikationen påverkas av valet av teknisk lösning, och att bristen av kontroll är en av de avgörande faktorerna bakom huruvida en användare är villig att kommentera en artikel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)