Excellenta perspektiv på webbtillgänglighet : En fallstudie om vad som krävs för att införa tillgänglighet på webben.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Informationssystem

Sammanfattning: I takt med införandet av webbtillgänglighetsdirektivet har fenomenet webb­tillgänglighet aktualiserats. Begreppet tillgänglighet används inom webbutveckling för att be­skriva i vilken mån en produkt, en service eller en miljö är användbar och navigerbar för per­soner med särskilda behov eller funktionsnedsättningar. Webbtillgänglighet innebär strävanden efter att göra det enklare för sådana personer att uppfatta, navigera, förstå och bidra till webben (Kulkarni 2019). Den här uppsatsen undersöker vad arbetsverksamma inom webbutveckling anser krävs för att införa tillgänglighet på webben. Syftet är att nå en ökad förståelse av vad arbetsverksamma anser krävs för att införa tillgänglighet på webben samt vilka hinder och vil­ken problematik de stöter på i processen. Forskningsfrågan är ”vad tycker webbutvecklare och interaktionsdesigners krävs för att skapa tillgäng­lighet på webben?”. Undersökningen är utformad som en kvalitativ, deskriptiv fallstudie. Datainsamlingen utförs genom semistruktu­rerade intervjuer med konsulter hos IT-bolaget XLENT. Datan har tematiserats med hjälp av kodning och analyserats utifrån det teoretiska ramverket som används, nämligen aktivitetsteori (AT). Problem är bland annat att webtillgänglighet ofta prioriteras lågt hos beställare, svårig­heter att förklara fördelar och vikt av webbtillgänglighet samt begränsade resurser. Slutsatsen är att det som anses krävas är ökad kunskap och medvetenhet om webbtillgänglighet hos be­ställare och arbetsverksamma, fler incitament för att införa tillgänglighet, pragmatisk lagstift­ning, prioritering av tillgänglighet från början av ett projekt, mer samarbete med testpersoner samt fler färdigt inbyggda lösningar i webbläsare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)