Psykopatiska personlighetsdrag och synen på brottsoffer : En vinjettstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Följande studie syftade till att undersöka om studenters syn på brottsoffer skiljer sig åt beroende på grad av psykopatiska personlighetsdrag, och kön. En kvantitativ ansats användes med en datainsamlingsmetod i form av enkäter. Enkäten bestod av två olika delar, där första delen undersökte psykopati med hjälp av ett validerat mätinstrumentet  och  andra  delen  bestod  av  en  vinjett  för  att undersöka synen på brottsoffer. Urvalet i studien bestod av totalt 185 respondenter där 69 var män och 116 var kvinnor, medelåldern på samtliga  respondenter  var 24  år.  Resultatet  visade  att  synen  på brottsoffer skiljde sig åt både beroende på grad av psykopatiska personlighetsdrag  och  om  respondenten  var  man  eller  kvinna. Resultatet i studien överensstämmer med tidigare forskning. Vidare kan  resultatet  förklaras  med  hjälp  av  Theory  of  mind,  vilket implicerar att individuella skillnader, både kognitiva och emotionella, kan  vara  en  förklaring  till  olika  nivåer  av  psykopatiska personlighetsdrag  hos  både  män  och  kvinnor.  En  övergripande slutsats kan göras där olika nivåer av psykopatiska personlighetsdrag, hos både män och kvinnor, kan ha en betydelse på hur de ser på brottsoffer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)