Reparerbarhet – möjlighet – hållbarhet : En undersökning av stoppmöblers reparerbarhet och en lösning av ett vanligt problem

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

Sammanfattning: I dag ser vi en allt tydligare trend i att gå ifrån ”slit och släng”- mentaliteten i samhället. Inom möbelindustrin arbetar man alltmer med att stödja den cirkulära ekonomin. hur reparerbarhet som en kvalitet i nyproduktionen av stoppmöbler kan beskrivas och vad som skulle kunna göras för att ytterligare stärka denna? Arbetet bygger bland annat på intervjuer av några utvalda svenska möbeltillverkare och några möbeltapetserarmästare i Stockholmsområdet med lång hantverkserfarenhet. De möbeltillverkare som jag intervjuade står för en hög kvalitet och har på olika sätt implementerat reparerbarhet i sin möbeldesign. I rapporten beskriver jag hur möbelindustrin fortsätter att utveckla reparerbarhet som en del i sin affärsmodell. I mitt arbete visar jag också att det finns kreativa lösningar och metoder för att förenkla renovering av möbelstoppning som ännu inte prövats. Denna del av arbetet utfördes på en prototypfåtölj och ledde fram till en metod som förenklar och begränsar antalet arbetsmoment och arbetstimmar. Lösningen innebär dels att man på ett enkelt sätt kan byta ut stoppningen och dels ett förslag till en ”reservdel” i form av en färdigtillverkad dyna. Därmed bör kostnaden för att renovera möbeln hos en möbeltapetserare minska – alternativt blir arbetsmomenten så pass enkla, att en mer händig kund själv kan göra dem. Med detta arbete önskar jag att kunna lämna ett bidrag till en möbelkultur med en mer hållbar framtid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)