Hantera utmaningar i omvårdnaden av patienter med hjärtsvikt : En litteraturöversikt från sjuksköterskeperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Patienter med hjärtsvikt upplever en rad olika omvårdnadsproblem och symtom. Egenvårdsråd inom hjärtsvikt minskar symtomen och dödligheten, dock finns det svårigheter inom livsstilsförändringar. Forskning visar även svårigheter mellan sjuksköterskan och patienten inom kommunikationen, främst i samtal om sjukdomsprognos eller döden. Vårdpersonalens attityd, tidsbrist och kunskapsnivån påverkar vårdkvalitén.Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till patienter med hjärtsvikt.Metod: Litteraturöversikt baserad på 15 vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. Databaserna som användes vid artikelsökning var PubMed och CINAHL. Analysen utfördes enligt en allmän översiktsmetod.Resultat: Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde flera olika utmaningar i omhändertagandet av patienter med hjärtsvikt. De upplevde bland annat brister i kontinuiteten för optimal behandling som de förväntas hantera samt brister i sitt etiska förhållningssätt i mötet med patienter. De upplevde även att kommunikationen och informationsöverföringen inte fungerade mellan verksamheterna för att kunna planera ett långsiktigt arbete och involvera patienten i sin egen vård. Det framkom också att det finns behov för ökad kunskap om telemedicin för att kunna stödja patienten i fortsättningen.Slutsats: Sjuksköterskor förväntas hantera olika utmaningar i det patientnära arbetet men även i samarbete med andra professioner. Samarbete krävs för att vården skall vara av god kvalité, nya verktyg för informationsöverföring kan därför vara nödvändiga. E-hälsa har visat positiva faktorer på vården genom minskade antal sjukhusbesök och att flera patienter kunde behandlas samtidigt, dock ses negativa delar inom kostnad och arbetsrutiner. Slutsatsen visar behov av ökad utveckling inom sjuksköterskans kunskapsläge.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)