ÖAR, BROAR OCH GRÄNSGÅNGARE; Barriärer mot ekologiskt hållbarhetsarbete i Göteborgs miljöförvaltning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

Sammanfattning: Att ställa om samhället till att bli mer hållbart i förenlighet med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen har länge varit en tuff nöt att knäcka. Göteborgs stad har sedan 2021 arbetat med att implementera ett nytt miljö- och klimatprogram till följd av det mindre lyckade miljöprogrammet som löpte mellan 2012–2020. Studien undersöker hur tjänstepersoner på Göteborgs miljöförvaltning förhåller sig till att göra Göteborg till en mer ekologiskt hållbar stad och vilka barriärer de upplever i sitt vardagliga arbete med det nya miljö- och klimatprogrammet. Hållbarhetsbarriärer är det huvudsakliga analytiska ramverket för studien och innebär de scenarion, händelser och situationer som försvårar omställningsarbetet. Studien har använt sig av kvalitativa etnografiska metoder, så som intervjuer med tjänstepersoner på förvaltningen och deltagande observation, som vid en workshop arrangerad av miljöförvaltningen med deltagare från andra förvaltningar och bolag. Med dessa metoder kan studien visa på att ekonomiska faktorer och resursbrist är en av de största barriärerna som tjänstepersonerna upplever för staden att blir mer hållbar. Andra barriärer handlar om upplevd rädsla för förändring bland så väl medborgare som politiker och tjänstepersoner. Förvaltningens tjänstepersoner upplever att det kan finnas överväldigande mängder information som varje tjänsteperson behöver besitta och att det finns en bristande kunskapsspridning bland medborgare, tjänstepersoner och politiker. Uppsatsen är skriven på svenska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)