SJUKSKÖTERSKORSUPPLEVELSER AV ATT VÅRDAPATIENTER I PALLIATIV VÅRD : Allmän litteraturöversikt.

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Lindring av lidandet och främjandet av patienternas livskvalité ska vara i fokus inom den palliativa vården. Sjuksköterskors ansvar är att bemöta patienter och deras anhöriga med respekt och skapa den goda kommunikationen tidigt i bemötandet. För att omhändertagande av patienten ska ske fördelaktigt för alla parter. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att ge palliativ vård i livets slutskede. Metod: Allmän litteraturöversikt med stöd av kvalitativa artiklar och kvantitativa artiklar. De kvalitativa och kvantitativa artiklarna analyserades utifrån Fribergs metod och sedan presenteras i examensarbetets resultat och i bilagorna. Resultat: Goda och bristande relationer skapas utifrån sjuksköterskors kompetens vilket är information och god kommunikation gentemot patienter och deras anhöriga. Utbildningar ansågs nödvändiga i den palliativa vården för att sjuksköterskors hantering ska kunna ske av högre kvalité och öka kompetens, samt för att utveckla strategier vid komplexa vårdsituationer då alla patienter är unika och individuella. Slutsateser: De komplexa vårdsituationerna som uppstår påverkar sjuksköterskor i positiv respektive negativ riktning, de känslomässiga upplevelserna bidrar med negativa tankar och ökade stressfaktorer vilket kan påverka sjuksköterskors liv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)