Tvingande tankar i skolbänken : En kvalitativ studie om hur tvångssyndrom påverkar skolgången

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Den psykiska ohälsa hos unga har ökat de senaste åren, framförallt depressioner, ångestsjukdomar och missbruk. Tvångssyndrom är en ångestsjukdom och är en av de fyra vanligaste diagnoserna i Sverige. Det är vanligt att sjukdomen börjar redan i skolåldern. För att kunna förstå elever med Tvångssyndrom och sjukdomens yttringar i skolmiljö, bör lärare ha tillräcklig kunskap för att kunna ge lämpligt stöd. Denna kvalitativa studie syftar till att öka förståelsen för hur tvångssyndromet påverkar skolgången för en individ med denna diagnos, samt ge en ökad bild av vilken kunskap som yrkesgrupper inom elevhälsan besitter. Studien bygger på semistrukturerade djupintervjuer som skildrar fem individers personliga och yrkesmässiga erfarenheter av denna sjukdom. Resultatet ger inblick i tvångssyndromets komplexa karaktär och symptom. Utifrån studiens kvalitativa innehållsanalys formulerades fem kategorier där studiens frekventa och framträdande budskap tas upp: Negativ skolpåverkan, Resursansvar, psykisk ohälsa, kunskapsläge samt behov av stöd. Dessa kategorier kan förstås som att skolgången upplevs vara en svår tid för de drabbade och påverkas direkt och indirekt. Samt att det individuella behovet inte alltid kan tillgodoses på grund av den bristande kunskapen om tvångssyndrom hos skolpersonal. Slutligen sammanfattas studiens framträdande budskap i ett Tema och kan ses som en indiktation och inspirationskälla till vidare forskning inom detta område.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)