Matematik i förskoleklass : Lärares erfarenheter av hur matematikundervisningen organiseras och genomförs samt hur eleverna ges möjlighet till delaktighet och inflytande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning: I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 beskrivs att ”matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen” (Skolverket, 2011a:62). Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur lärare organiserar, genomför och ger eleverna möjlighet till delaktighet och inflytande i matematikundervisningen i förskoleklass. De frågeställningar som uppsatsen kommer utgå ifrån är: Hur beskriver lärarna att de organiserar och genomför sin undervisning för att introducera eleverna i matematik i förskoleklass? Hur främjas elevernas delaktighet och inflytande i matematikundervisningen i förskoleklass enligt lärarna?Uppsatsen utgår från en kvalitativ studie och fem lärare i förskoleklass har intervjuats. Resultatet har grundat sig på respondenternas tankar och funderingar. Resultatet presenteras utifrån svaren som framkommit från intervjuerna i jämförelse med vad tidigare forskning säger och den teoretiska utgångspunkten, det sociokulturella perspektivet. Studien visar lärarnas erfarenheter av hur planering och matematikundervisning genomförs samt hur eleverna ges möjlighet till delaktighet och inflytande i förskoleklass. Resultatet visar att konkret material är en viktig del i utförandet av matematikundervisningen. Resultatet visar även att lärarna använder sig av olika arbetssätt som ska stimulera, utmana och gynna elevernas matematiska tänkande. Lärarens roll ses som betydelsefull och lärarna anser att deras uppdrag i förskoleklass är att synliggöra matematiken för eleverna i olika sammanahang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)