Resan ingen klarar ensam - Psykodynamiska terapeuters upplevelser i psykoterapi vid psykossjukdom

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka psykodynamiska terapeuters upplevelser i psykoterapi med patienter med psykossjukdom. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes. Materialet analyserades med tolkande fenomenologisk analys (IPA), vilket resulterade i fyra huvudteman: Terapeutens egen resa, En avlägsen och skör destination, Att mötas på en gemensam arena samt Smittor och resevaccin. Terapeuterna beskrev att psykosområdets annorlunda och intensiva inslag utövat en stark dragningskraft i den begynnande karriären, medan senare kliniska erfarenheter fått dem att utveckla en mer genuin och personlig terapeutisk hållning. Områdets särskilda utmaningar relaterades till det kontaktskapande och alliansbyggande arbetet. Somliga patienter orsakar utmattande, sederande och förvirrande reaktioner, medan andra reagerar med starkt motstånd mot realitetsorienterande interventioner. Terapeuterna kunde uppleva sig kontrollerade och attackerade; medan ansvaret att bära patientens ohärbärgerade lidande upplevts överväldigande. I kontrast beskrevs hur en fördjupad kontakt och en känsla av frigörelse uppstått av att såväl mötas och dela en erfarenhet inom ett psykotiskt tillstånd, som då terapeuten utmanat patientens kontroll och demonstrerat sin separata individualitet. Tillgången till kollegialt stöd, handledning och egenterapi lyftes som viktiga funktioner för att hantera arbetets intensiva processer och förvirrande stillestånd. Slutligen konstaterades att psykosområdet givit upphov till såväl vitaliserande och meningsfulla, som djupt berörande upplevelser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)