Hur framhåller företag traditioner?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Hur framhåller företag traditioner? En kvalitativ studie av hur företag använder och skapar traditioner och ritualer i marknadsföringssyfte. Seminariedatum: 2020-06-03 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Sandra Jasim Al Koufaishi, Jenny Söderlund Handledare: Oskar Christensson Fem nyckelord: Marknadsföring, tradition, ritual, konsumtion, kulturell mening Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka och förstå hur företag knyter an fenomen till sitt varumärke, samt huruvida företags användning och skapande av traditioner och ritualer påverkar konsumentbeteenden. Metod: I denna uppsats har en kvalitativ forskningsstrategi använts för insamling och analys av data. Uppsatsens forskningsansats är abduktiv och det vetenskapliga förhållningssättet utgår från ett hermeneutistiskt och fenomenologiskt perspektiv. Empiri har inhämtats i form av dokumentstudier och analysen är strukturerad utifrån en teoristyrd tematisk analysmetod. Teoretiska perspektiv: Teorin utgår från McCrackens teori Movement of meaning model, Solomon, Bamossy & Askegaards om konsumentbeteende och Baumans teori om konsumism, där McCrackens modell utgör analysverktyget med övriga teorier som komplement. Empiri: Det empiriska materialet består av dokumentstudier och innehållsanalyser av sex företags reklamkampanjer, där samtliga har använt traditioner och ritualer i sin marknadsföring på något sätt. Det empiriska materialet är uppdelat i två teman; tid och typiskt svenskt, där de traditioner och ritualer som företagen anspelar på har en koppling till respektive teman. Det empiriska materialet har insamlats för att sedan analysera hur företag knyter an fenomen till sitt varumärke, samt huruvida företags användning och skapande av traditioner och ritualer påverkar konsumentbeteenden. Resultat: Utifrån studien kan det konstateras att företag anspelar på känslor hos konsumenten som kopplar traditionen eller ritualen till varumärket. Vidare har även dessa känslorna någon form av positiv anknytning till fenomenet som företagen anspelar på. Det fenomen som företag använder vid denna typen av marknadsföring, har någon form av grund i samhället för att uppnå igenkänning hos konsumenten och på så sätt påverka konsumentbeteendet. Det kan således, efter utförandet av denna kvalitativa studie, konstateras att användning av traditioner och ritualer i marknadsföringssyfte kan vara gynnsamt, förutsatt att det används på rätt sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)