System för uppföljning och erfarenhetsåterföring av kalkyler

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

Sammanfattning: Uppföljning behövs i ett företag för att kunna styra företaget mot de ekonomiska mål som eftersträvas. För att ha en fungerande uppföljningsprocess krävs det att projektet är planerat på ett strukturerat sätt, för att på så vis ge uppföljningen en grund. Rapporteringar och data från tidigare projekt krävs för att analysera och jämföra informationen. Genom att ta vara på erfarenheter och kunskap från tidigare projekt ges det möjlighet till utveckling, förbättring och risken att misstag upprepas minskar. Bakgrunden till examensarbetet är att kalkylatorerna i företaget känner att de hade behövt ett bättre system för återkoppling kring kalkyler. I dagsläget sker en uppföljning under produktionen i form av avstämningar och prognoser, men kalkylatorerna får återkoppling senare än vad som önskas. Det finns förbättringsmöjligheter för företaget inom området, och uppföljning ses som en fördel inför kommande projekt. Studien visar att en digital plattform hade kunnat utgöra en metod för uppföljning, det framkommer även att löpande uppföljnings- och erfarenhetsåterföringsmöten under projektens gång också hade kunnat vara en metod. Studien visar även att ett redan allmänt accepterat kodsystem hade kunnat implementeras i en digital plattform för att underlätta arbetet. Nyckeltal som är relevanta i ett uppföljningsarbete sorteras upp i två olika kategorier, ena kategorin avser rena produktionsdata genom dokumentation och den andra avser kommunikation med ett informationsutbyte. I studien sorterades projekten upp i allokerade kostnadsposter som ger en övergripande syn på nyckeltal. Vilket visade att alla kostnadsposter har en betydelse på budgetens utfall, men betydelsen skiljer sig från projekt till projekt. De nyckeltal som innefattar produktionsdata som kan användas till kommande projekt lämpar sig uppföljning genom en digital plattform. Även för de nyckeltal där en förbättrad kommunikation krävs kan en digital plattform användas för uppföljning men det går också att använda sig utav uppföljning- och erfarenhetsåterföringsmöten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)