”Vi har inget liv förutom att vänta på detta uppehållstillstånd”

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

Sammanfattning: Studien berörde asylsökande immigranters och flyktingars situation i väntan på beslut på asylansökan respektive under tidig period av vidarebosättning. Politiska, sociala, ekonomiska, fysiska och kulturella faktorer som var utanför individernas kontroll begränsade möjligheterna till att vara delaktig i aktiviteter som upplevdes meningsfulla. Syftet var att utifrån CMOP-E modellen beskriva upplevelsen av och delaktigheten i dagliga aktiviteter. En systematisk litteraturstudie genomfördes där tio vetenskapliga artiklar från länder i västvärlden analyserades. Resultatet visade obalans mellan aktiviteter inom egenvård/hushåll, arbete och fritid, där avsaknaden av arbete var den främsta orsaken. Därutöver uppvisades förändring i egenvårds-/hushålls och fritidsaktiviteter samt omprioritering av livsroller till följd av den omgivande miljön. Individerna upplevde stress vad gällde tillstånd att stanna i de länder där asyl söktes och otillfredsställelse på grund av yttre begränsningar av aktiviteter, i synnerhet gällande arbete. Individer med religiös övertygelse och hoppfullhet, som utgör delar av spirituality, upplevde sammanhang i tillvaron och såg möjligheter till framtida deltagande i aktiviteter. Slutsatser som kunde dras från studien var att preventiv arbetsterapi på individ-, grupp- och samhällsnivå i framtiden skulle kunna användas för att förbättra asylsökande immigranters och flyktingars möjligheter att ta del i dagliga aktiviteter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)