Persontransporter i en rörlig värld-En studie om elsparkcyklar i den urbana miljön

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

Sammanfattning: I dagens urbana miljö belyses flera problem kopplade till persontransport, buller, trängsel och utsläpp är idag stora problem för invånarna i större städer. Samtidigt efterfrågar människor hållbarare sätt att leva. Utifrån människans krav på mobilitet och önskan efter hållbarare transporter i bland annat stadsmiljö har mikromobilitetsfordon och elsparkcyklar dykt upp. Uppsatsen har undersökt hur och om aktörer inom delade elsparkcykel branschen bidrar till en ökad hållbar urban miljö och om relevanta aktörer idag samarbetar för att integrera elsparkcyklar i den urbana miljön. Detta har gjorts med hjälp av de teoretiska begreppen, hållbar mobilitet, mobility-as-a-Service och kundbeteende. Uppsatsen har undersökt fem olika elsparkcykel aktörer med hjälp av dokumentanalys och intervjuat två kollektivtrafikbolag och fyra kommuner i södra Sverige. Det har framkommit att med rätt förutsättningar kan elsparkcyklar bidra till en ökad hållbarhet i städer men i huvudsak när de ersätter bilresor. De samarbeten som finns är i dagsläget kopplade till kommuner och städers krav på aktörerna med hjälp av dialog. Det skiljer sig dock mellan städer hur man samarbetar och agerar, detta då det saknas nationell styrning vilket efterfrågas från samtliga parter. Samtliga parter anser också att bästa lösningen för att skapa både bättre hållbarhet och samverkan hade varit genom upphandling, vilket i dagsläget inte är möjligt på grund av juridiska hinder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)