Hur kan en persons psykiska välbefinnande samt sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder påverka upplevelsen av smärta?

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Kalle Strängberg; [2007-03-23]

Nyckelord: pain; postoperative pain; relief; nursing; impact; well-being;

Sammanfattning: Smärta är ett allmänmänskligt fenomen och något vårdpersonal med största sannolikhet kommer komma i kontakt med. Trots att smärta är vanligt förekommande är det inte sällan som smärtbehandlingen upplevs som otillfredsställande för patienten. Utöver analgetisk behandling samt alternativa behandlingsformer kan andra faktorer påverka välbefinnandet och därmed smärtupplevelsen. Då smärta till sin natur är en flerdimensionell och komplex upplevelse kan en flerdimensionell syn även på behandling av smärta vara ett fruktbart sätt att lindra upplevelsen. Syftet med studien var att undersöka och belysa vilken betydelse patientens psykiska välbefinnande har på upplevelsen av smärta samt hur sjuksköterskan kan lindra patientens upplevelse av smärta. Studien är en litteraturstudie där tio artiklar har granskats. En omvårdnadsteori har legat till grund för resultatanalysen, i detta fall Joyce Travelbees teori om sjuksköterskan som instrument i etablerandet av en mellanmänsklig relation. Teorin har använts för att belysa vikten av relationen mellan sjuksköterska och patient. Resultatet visar att en aktiv intervention av sjuksköterskan kan minska en patients oro vilket kan leda till minskad upplevelse av smärta. Vidare visar resultatet att ett ökat välbefinnande förändrar smärtupplevelsen i positiv riktning men flera av de faktorer som ökar välbefinnandet uppmärksammas av olika skäl inte i patientvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)