Barnlitteratur ur ett genusperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Författare: Jimmy Nilsson; [2020]

Nyckelord: Könsroller; Förskola; Barnlitteratur;

Sammanfattning: Barnbokslitteraturen i Sverige är idag rik och varierad och väcker intresse internationellt. Det handlar om att få språklig medvetenhet och stimulerande språkutveckling. Barnböcker är en viktig källa för att väcka lust och inspiration hos barnen. Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka egenskaper kvinnliga och manliga karaktärer har i sex utvalda barnböcker med temat fysisk aktivitet. Studien är en kvalitativ textanalys där jag har analyserat mitt material med frågor som relaterar till hur kön görs genom berättelser om fysisk aktivitet. Hur könade föreställningar framskrivs har jag identifierat med hjälp av Maria Nikolajevas könsrollsschema och teoretiska utgångspunkter utgör konstruktionen av genus och sociala relationer genom språk och symboler. Resultatet visade att de flesta analyserade böckerna har manliga huvudpersoner och att det finns en obalans mellan könen. Pojkarna i dessa böcker tar mycket utrymme och framställs mer frekvent. De presenteras med mer positiva egenskaper som verksamma och tävlande, till skillnad mot flickorna som är mer passiva. En av böckerna, där en flicka tilldelats huvudrollen, bryter med dessa föreställningar. Hon är en äventyrare och beskrivs med egenskaper som män annars tilldelas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)