Sökning: "Könsroller"

Visar resultat 1 - 5 av 985 uppsatser innehållade ordet Könsroller.

 1. 1. Den oändliga jakten på frihet : En analys av patriarkatets kvinnoförtryck i Jonas Gardells släktkrönika Till minne av en villkorslös kärlek.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Konstantina Kalogeropoulou; [2021]
  Nyckelord :gender order; patriarchy; oppression; Jonas Gardell; feminist theory; gender creation; Yvonne Hirdman; Lois Tyson.; genusordning; patriarkat; förtryck; Jonas Gardell; feministisk teori; genusskapande; Yvonne Hirdman; Lois Tyson.;

  Sammanfattning : Genom en närläsning av släktkrönikan Till minne av en villkorslöskärlek, analyserar denna uppsats hur det patriarkala samhället begränsar huvudkaraktären Ingegärd Rasmussen. Med utgångspunkt i Yvonne Hirdmans teori om genusskapande samt Lois Tysons feministiska teori och litteraturkritik, presenterar jag de rådande könsroller, könsnormer samt genusordningar som begränsar Ingegärd Rasmussen under hela hennes livstid. LÄS MER

 2. 2. Engagerad eller driven?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Sofie Martinsson; [2021]
  Nyckelord :Könskodning; platsannonser; kompetensförsörjning; könsegregering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det svenska arbetslivet är horisontellt könssegregerat. Kvinnor och män arbetar, till stor grad, inom olika sektorer, branscher och yrken. En metod för att få in rätt kompetens i organisationer är kompetensförsörjning och platsannonser används ofta för att utlysa tjänster. LÄS MER

 3. 3. Genus och stereotyper i Mumindalen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Amalia Hallin Dahl; [2021]
  Nyckelord :barn; genus; könsroller; stereotyper; mumin; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag analyserat hur karaktärerna i tv-serien I Mumindalen framställs ur ett genusperspektiv. Att valet föll på tv-serien hade främst att göra med att jag såg hur barn bearbetar det de ser genom den fria leken och önskade därför undersöka närmare vad som egentligen förmedlas via tv-program för barn. LÄS MER

 4. 4. Kampen om talutrymmet - en fråga om kön? : En studie om fördelningen av talutrymmet mellan flickor och pojkar i en förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Jensen; [2021]
  Nyckelord :gender; gender roles; equality; Genus; könsroller; talutrymme; jämställdhet;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om hur talutrymmet fördelas i en förskoleklass samt hur lärare resonerar kring fördelningen av talutrymmet. Tidigare forskning visar på att pojkarna dominerar talutrymmet. LÄS MER

 5. 5. Genus i förskolan : En studie om förväntningar och attityder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Angelina Thorlin; Nina Neumann; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Genus; Könsroller; Könsstereotyper; Kön; Socialkonstruktionism; Genusteori;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att bidra med förståelse för hur förskollärare i Sverige ser på genus, könsroller och könsstereotyper. Studien är genomförd som en kvalitativ studie med hjälp av semistrukturerade intervjuer. I studien medverkar fem förskollärare. LÄS MER