Makt, Media och Mosaik: En feministisk poststrukturalistisk granskning av medias porträttering av Israel-Hamas-konflikten.

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I krig och konflikt har kvinnor länge använts som ett verktyg för att uppmuntra män att kriga. Genom att framställas som försvarslösa och sårbara har de förstärkt den manliga rollen som försvarare vilket har motiverat män till att bli deras och nationens beskyddare. Den 7 oktober 2023 inledde den palestinska terrorrörelsen Hamas en attack genom att avfyra raketer mot ett flertal städer i Israel. Till följd av denna våldshandling svarade Israels regering samma dag med en militär offensiv mot Gazaremsan. Under krigets gång har medierapporteringen varit konstant, där artiklar som avbildar kvinnor och barn eller militär har väckt mest uppmärksamhet. Studien ämnar att undersöka mediernas roll i kriget och avslöjar kontrasterna i deras olika narrativ samt graden av kvinnlig och manlig representation. Uppsatsen har hämtat material från tidningarna New York Times, Al Jazeera och Dagens Nyheter. Undersökningen syftar till att granska om medierna vinklar nyheter och belyser användandet av den kvinnliga symboliken i medierapporteringen. Analysen kommer att göras genom att applicera metoderna narrativanalys och visuell textanalys, för att undersöka om det finns ett visst narrativ som präglar medierna. Genom att tillämpa teorin feministisk poststrukturalism ger denna uppsats en inblick i hur medier formar våra verklighetsuppfattningar och hur de använder sig av maktstrukturer för att reproducera traditionella könsroller.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)