Verbprocesser, en del i att vidmakthålla manliga och kvinnliga stereotyper i litteraturen? : Processtypsanalys av fyra manliga och fyra kvinnliga romankaraktärer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Författare: Olivia Nielsen; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den här uppsatsen behandlar ämnet kvinnligt och manligt språk som används i skönlitteratur. Tidigare forskning har konstaterat att kvinnor och män talar olika och skriver på olika sätt. Det som tidigare forskning inte kommit fram till är hur manliga och kvinnliga romankaraktärer gestaltas utifrån en analys av verbprocesser. Empirin i denna uppsats grundar sig i fyra utvalda romaner som är vanligt förekommande i svenskundervisningen på högstadieskolor. Tre skolor kontaktades för att få en översikt över den skönlitteratur som oftast används i svenskundervisningen och sedan gjordes ett urval på fyra romaner som alla tre skolor hade gemensamt. Sammanlagt 800 verb har analyserats och kategoriserats med hjälp av en processtypsanalys för att kunna se hur processtyperna fördelar sig på respektive. Resultatet av min undersökning visar en tendens till att materiella processer är vanligast förekommande i beskrivningen av manliga romankaraktärer. Vad resultatet även visar är en tendens till att mentala verbprocessen är vanligast förekommande i beskrivningen av kvinnliga romankaraktärer när vi jämför med siffrorna hos de manliga romankaraktärerna. Dock visar resultatet av undersökningen att berättarperspektivet spelar en viktig roll. Vad som har synts i resultatet är att den mentala verbprocessen är vanligt förekommande i beskrivningen av huvudpersonerna jämfört med bipersonerna och den verbala verbprocessen är vanligt förekommande i beskrivningen av bipersonerna jämfört med huvudpersonerna och detta har inget med kön att göra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)