Självkörande bilar i urbana miljöer - En studie med avseende på trafiksäkerhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Lunds universitet/Trafik och väg

Sammanfattning: Fram till idag har framförandet av ett motorfordon krävt en mänsklig och närvarande förare. Med en mänsklig förare följer en mänsklig faktor. Under de senare åren har fler automatiska funktioner implementerats i nya bilar och självkörande bilar på högre nivåer har börjat utvecklas. Denna utveckling påverkar mänskliga faktorns inverkan. Syftet med examensarbetet är att utreda vilken problematik och krav som idag finns för självkörande bilar för att kunna implementeras i urbana trafikmiljöer. Målet har även varit att utreda vilka trafiksäkerhetsproblem som införandet av självkörande bilar kan lösa samt utreda om ny problematik kan uppstå. Examensarbetet ämnar besvara följande frågeställningar: • Vilka utmaningar ställs självkörande bilar inför vid introduktionen i komplexa och urbana trafikmiljöer? • Vad krävs av självkörande bilar för att kunna hantera dagens trafikmiljö samt vilka problem kan tänkas uppstå kopplat till trafiksäkerhet? De huvudsakliga metoderna för examensarbetet har utgjorts av litteraturstudie och kompletterande, muntliga intervjuer. Examensarbetet är avgränsat till att enbart studera personbilar. Ingen fördjupning av utmaningarna görs. Resultatet visar på en stor osäkerhet kring hur vår trafiktekniska utformning med omgivande trafikanter kommer påverkas av fler självkörande fordon. Ett antal utmaningar behöver utredas för att självkörande bilar på högre nivåer ska kunna integreras i samhället; bättre informations- och kommunikationssystem, förarövervakning samt uppkoppling och digitalisering. Även ett gediget samarbete mellan samtliga aktörer i samhället behöver upprättas för att effektivisera utvecklingen. Det står klart att trafiksäkerheten kommer förbättras succesivt vid införandet av självkörande bilar men att ny problematik kan följa på grund av livliga och föränderliga urbana miljöer som är svåra att programmera automatiska funktioner inför.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)