Hypotermi : anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att undvika per- och postoperativ hypotermi. En litteraturstudie

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Lena Hammar; [2007-01-09]

Nyckelord: Hypotermi; Anestesi; Vårdpersonal;

Sammanfattning: Hypotermi är vanligt under och efter operation och beror till stor del på anestesimedlens hämmande effekt på temperaturregleringen. Redan under den första timman efter anestesistart sjunker kroppstemperaturen ca 1.5°C. Hypotermi har många ogynnsamma effekter såsom shivering (huttring), ökad syrgasförbrukning, kardiovaskulär påverkan, ökad blödningsbenägenhet, ökad infektionsrisk, minskad sårläkning, förlångsammad metabolism och förlängd postoperativ vård. Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka åtgärder anestesisjuksköterskan kan vidta för att undvika/minska graden av hypotermi. Arbetet är en litteraturstudie baserad på 15 vetenskapliga artiklar. Artiklarna belyste pre-per- och postoperativa åtgärder för att undvika hypotermi. Jämförelser gjordes mellan olika värmesystem. En artikel belyste effekten av en varm operationssal. Tre artiklar undersökte effekten av varma vätskor. Preoperativ förvärmning med varmluftstäcke var effektivt för att undvika det initiala temperaturfallet och ökade dessutom välbefinnandet för patienten. Däremot hade preoperativ förvärmning ingen betydelse för den postoperativa temperaturen och var inte en tillräcklig åtgärd för att minska postoperativ hypotermi. Effekten av kontinuerligt värmda vätskor var något bättre än rumstempererade vätskor, men var inte heller en tillräckligt effektiv åtgärd för att minska hypotermi. Temperaturen i operationssalen var betydelsefull. En temperatur på ca 25°C visade sig minska hypotermi hos äldre patienter. Varmluftstäcke och kolfibertäcken var effektiva och likvärdiga i att bibehålla kroppstemperaturen. Helkroppsdräkt med cirkulerande varmvatten var också en effektiv åtgärd för att undvika hypotermi. Vattenmadrasser bör däremot undvikas, de hade en dålig effekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)