Sökning: "konflikthanteringsstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet konflikthanteringsstrategier.

 1. 1. Konflikter i leken : En studie om pedagogers syn på konflikter i pågående leksituationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Donka Dimova; [2021]
  Nyckelord :fri lek; kamratkultur; konflikter; konflikthanteringsstrategier; lek; lekharmoni och social kompetens;

  Sammanfattning : Förskolan är en plats där barnet tillbringar en del av sitt liv som ska vara positiv. Ett av pedagogens viktigaste uppdrag som är formulerat av Skolverket är att individerna ska lära och utveckla som individ och gruppmedlem. Lek har en central roll i barns liv och är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Chefers hantering av mellanmänskliga konflikter inom hälso- och sjukvård : En litteraturöversikt om konflikthanteringsstrategier

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marie Bergius; Martin Claesson; [2021]
  Nyckelord :ABC-Model; Conflict Strategies; Healthcare; Interpersonal Conflicts; Health-Promoting Leadership; Rahim Organizational Conflict Inventory-II; Sustainable Leadership; Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument; ABC-modellen; hållbart ledarskap; hälso- och sjukvård; konflikstrategier; mellanmänskliga konflikter; hälsofrämjande ledarskap; Rahim Organizational Conflict Inventory-II; Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: I hälso- och sjukvårdsorganisationer är konflikter oundvikliga, ständigt förekommande och en naturlig del av arbetsplatsen. Ökad ohälsa i form av arbetsrelaterade sjukdomar och stress kan härledas till konflikter på arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. ”Att stötta i konflikten utan att ”stjäla” den från barnen” : En studie om pedagogers beskrivna attityder om konflikthanteringsstrategier utifrån ett maktperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Olsson; Sara Rautio Tägnfors; [2020]
  Nyckelord :förskola; konflikthantering; makt; pedagog;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva pedagogers attityder om konflikthanteringsstrategier i förskolan utifrån ett maktperspektiv. Detta gjordes genom en enkätstudie med öppna frågor till 31 pedagoger som var utspridda på olika förskolor i två kommuner. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares erfarenheter av barns konflikthanteringsstrategier i den fria leken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Ahvenainen; Therese Oscarsson; [2019]
  Nyckelord :konflikthanteringsstrategier; fri lek; förskollärare; konflikt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Konflikter förekommer överallt och är en del av livet och även en del av barnens vardag på förskolan. Den strategi barn väljer för att hantera en konflikt har betydelse för hur leken fortsätter. Konflikthanteringsförmågan är en viktig del för barns personliga utveckling. LÄS MER

 5. 5. ”Jag kan inte sitta och lösa en konflikt när det är två som är inblandade och 21 tittar på” : En kvalitativ intervjustudie om hur lärare upplever arbetet om konflikter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Rahm; Fredrik Lindholm; [2019]
  Nyckelord :pedagogik; grundskollärare; intervjuer; konflikter; konflikthantering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur grundskollärarna erfar arbetet med konflikter samt konflikthantering vid undervisningssituationer. Poängteras bör att konflikterna nödvändigtvis inte behöver starta i en undervisningssituation, utan även kan påbörjas under rast eller utanför skolan. LÄS MER