Återvinning och återtillverkning inom den svenska stålindustrin

Detta är en Master-uppsats från KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

Författare: Daniela Andersson; Anna Granhed; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den svenska stålindustrin står idag inför flera utmaningar. Den ökade globala konkurrensen och de pågående klimatförändringarna ställer nya krav på industrin och på vad som krävs för att bibehålla en konkurrenskraftig produktion. Industrin bidrar till Sveriges välstånd på ett flertal sätt då den bland annat står för arbetstillfällen och en stor del av den svenska exporten. För att möta de hot som stålindustrin nu står inför måste en förändring av det traditionella tankesättet ske och industrin röra sig mot att bli mer hållbar. Ett steg för att säkerställa att den svenska stålindustrin även i framtiden förblir välfungerande och lönsam är förflyttning mot en cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi är en produktionsmodell som syftar till att helt eliminera avfall för att istället se till att samtliga produkter som tillverkats återgår till produktionscykeln när de är uttjänta. Återvinning och återtillverkning är två viktiga processer inom cirkulär ekonomi vilka effektiviserar användningen av naturresurser. Återvinning är redan ett vedertaget arbetssätt inom stålindustrin medan återtillverkning inte har nått samma implementeringsnivå och acceptans. Återvinning syftar till att återställa material till sin ursprungsform för att åter kunna använda dem i produktionen och återtillverkning innebär att delar från uttjänta produkter används vid produktion av nya produkter som har likvärdig eller bättre kvalitet och prestanda. Syftet med det här arbetet är att undersöka vilka incitament som finns för och emot arbetet med återvinning och återtillverkning inom den svenska stålindustrin. Detta har skett genom att undersöka hur industrin arbetar i dagsläget och genom att studera den forskning som finns inom området. Det har även gjorts en komparativ studie mellan tre företag inom industrin: Sandvik, Atlas Copco och SSAB. Resultatet av denna rapport visar att det ekonomiska incitamentet är en avgörande faktor för stålindustrins arbete med återvinnig och återtillverkning. Medan återvinning sedan en tid tillbaka är väletablerat, står återtillverkning inför större hinder innan det etableras i den svenska stålindustrin. Teknikens utveckling skapar förutsättningar för implementering av återtillverkning och förbättring av återvinning. Andra incitament som talar för ett mer utbrett arbete inom dessa områden är lagar och regleringar där framtiden kan komma att bli mer reglerad och således dyrare för de företag som inte lyckas hantera sitt avfall på ett fördelaktigt sätt. Återvinning och återtillverkning kan även ha en positiv inverkan på produktionsflödet. Sammanfattningsvis finns det stora möjligheter inom områdena vilka skulle bli tydligare om industrin från början designade sin produktion och sina produkter med återvinning och återtillverkning i åtanke.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)