Värdering och planering av företags teknologistrategi och affärsverksamhet: Betydelsen av ett integrativt konceptuellt ramverk

Detta är en M1-uppsats från Lunds universitet/Produktionsekonomi

Sammanfattning: Bakgrund: Informationsteknologin har genomgått flera dramatiska förändringar under åren. Den senaste stora förändringen var uppkomsten av Internet. Internet skapade billiga och effektiva sätt att koordinera och utbyta information. Det skapade inte bara möjligheter utan även frågor om hur företag borde använda dessa teknologier för att skapa lönsamhet. Ett sätt för företag att svara på dessa frågor är att genomföra en Technology Audit för att utvärdera företagets arbete vad gäller dessa teknologier. För att förankra denna Technology Audit i affärs- och marknadsaspekterna hos ett företag undersöker denna studie för- och nackdelarna med att värdera och planera företags teknologi och affärsverksamhet Syfte: Denna studie har ett huvudsyfte och tre undersyften: • Huvudsyfte: Kombinera existerande teori för att skapa ett konceptuellt ramverk för att kombinera Technology Audit och Marketing Audit för att kombinera teknik med marknadsinsikter. • Undersyfte 1: Utföra denna kombinerade Audit på Anticimex AB för att utvärdera implikationer för deras strategiarbete. • Undersyfte 2: Ge rekommendationer till Anticimex AB baserad på den ovan nämnda integrerade audit. • Undersyfte 3: Utvärdera detta föreslagna ramverk Avgränsningar: På grund av studiens tidsplan, djup och bredd kommer inget externt företag att användas för att jämföra resultatet av denna kombinerade Audit. Vidare kommer enbart Anticimex i Sverige att undersökas med förhoppningen om att resultaten är överförbara till Anticimex internationellt. Metod: En pragmatisk ansats har använts vid denna studies utförande. Vidare har en abduktiv approach använts då det inte finns ett brett utbud av begrepp och modeller inom det valda ämnet. Vidare har denna studie utförts i form av en tvärsnittsstudie på grund av tidsbegränsningarna som existerar vid denna typ av studie. Slutsats: Baserat på existerande teori har en kombinerad modell för att utföra en Technology Audit och en Marketing Audit gemensamt tagits fram och kan ses i avsnittet ”Sammanfogning av teori”. Denna modell har därefter applicerats på Anticimex AB och de slutsatser som har dragits är att enligt denna analys bör Anticimex utveckla en strategisk plan vad gäller hantering av data. Vidare kan det konstateras att genom att utföra en Technology Audit och en Marketing Audit integrerat uppnåddes synergieffekter i till exempel tidsåtgång och tidsresurser

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)