Tråkig eller glädjefylld : Attityd och motivation till läsning.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Författare: Lisa Dao; Millan Isaksson; [2018]

Nyckelord: Läsning; könsskillnader; attityd; motivation;

Sammanfattning: Läsning är någonting som sker i skolans värld hela tiden, varje dag är det någon stund som innefattar läsning. Antingen är det tyst läsning, högläsning eller läsning av olika uppgifter. Vi har lagt märke till att det finns könsskillnader vad gäller läsning i verkligheten. Därför har vi valt att arbeta och ta reda på om det finns könsskillnader inom läsning det vill säga om pojkar och flickor har olika inställningar till och syn på läsning. Syftet: Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns könsskillnader inom läsning. Frågeställningarna vi vill få svar på är: 1. Vilka attityder har flickor och pojkar till läsning? 2. Vilka likheter och skillnader finns det mellan flickors och pojkars motivation tillläsning? Metod: Vi har använt oss av olika databaser samt söktjänster för att leta fram relevanta artiklar utifrån vårt syfte och dessa var Primo, Google Scholar och Eric (Proquest). Resultat: Resultatet visade att flickor och pojkar skiljer sig åt gällande attityder och motivation till läsning. Flickor har bättre attityder till läsning och det visade sig bland annat genom att de läser mer frivilligt än pojkar. Detta med anledning av att fritidsläsning är lustberoende och den lusten till läsning har inte pojkar. Det har visat sig att flickor läser dubbelt så mycket som pojkar. Gällande motivation har det visat sig att pojkarna har en sämre motivation till läsning, detta för att de ser sig själva som sämre läsare och pojkarna förknippar sin självkänsla med motivation till läsning. Vilket då innebär att de inte får en positiv motivation till läsning om de anser att de inte är duktiga på att läsa. De flesta pojkar anser att de inte är bra läsare och får då inte heller viljan till läsning. Flickorna har en bättre autonom motivation som innebär att flickorna vill utföra uppgiften, i detta fall läsning. Pojkarna hade inte lika stor vilja till att läsa. Gällande attityder till läsning visade forskning att flickorna har en positivare attityd till läsning, de har ett positivare förhållningssätt till läsning gentemot vad killarna hade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)