Sökning: "könsskillnader"

Visar resultat 1 - 5 av 867 uppsatser innehållade ordet könsskillnader.

 1. 1. Upplevelser av jämställdhet i vården av patienter med långvarig smärta : - En kvalitativ studie av fysioterapeuter inom Region Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Lovis Henriksson; Johanna Olsson; [2022]
  Nyckelord :long-term pain; physiotherapist; gender medicine; equal care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är ett vanligt symtom bland befolkningen och ett folkhälsoproblem. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män av diagnoser kopplade till långvarig smärta. LÄS MER

 2. 2. Fångad i internätet: en kvantitativ studie om sociala medier, upplevd självkänsla och vänskapsrelationer hos gymnasieungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Katarina Theander; Adam Sääf; [2022]
  Nyckelord :friendship; self-esteem; social medias; självkänsla; sociala medier; vänskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : More than half of the world’s population use social media today in different contexts and the usage increases every year. Perceived self-esteem and friendships influence how we as humans relate to each other and are affected by the growth of social medias. LÄS MER

 3. 3. Manligt; det nya kvinnliga. En problematisering av könsstereotyp makt och preferens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jesper Olsson Mäkinen; Herta Matilda Linnéa Wilhelmsson; [2022]
  Nyckelord :makt; kön; Preferense Weighted Power; tvärkulturell; könsskillnader; power; gender; Preference Weighted Power; cross-cultural; gender differences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate the Preferene Weighted Power between different nationalities and genders. Power is a complex concept, and the definitions differ between contexts. LÄS MER

 4. 4. Hur mår kreativa människor? - Relationen mellan psykisk hälsa och kreativitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Dahlin; Nina Larsson; Iris Snoei; [2022]
  Nyckelord :Psykisk hälsa; livstillfredsställelse; kreativitet; originalitet; kreativt flöde; flexibilitet; välbefinnande; kreativ self-efficacy; kreativ personlig identitet; Mental health; life satisfaction; creativity; originality; flexibility; fluency; well-being; creative self-efficacy; creative personal identity; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats undersöktes sambandet mellan psykisk hälsa och kreativitet, samt huruvida det föreligger några könsskillnader i variablerna och om relationen mellan psykisk hälsa och kreativitet ser olika ut för män och kvinnor. Huvudhypotesen var att det finns ett samband mellan psykisk hälsa och kreativitet. LÄS MER

 5. 5. Flickor är flickor och pojkar är pojkar, eller?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Annette Bergérus; Amaro Da Graca Almeida; [2022]
  Nyckelord :HVB-hem ungdomar; enkönat samkönat; könsskillnader och könsidentitet out-of-home care adolescents; signle-sex vs mixe-sex; gender differences and gender identity; Social Sciences;

  Sammanfattning : We were interested in gender as a construction at out-of-home cares working with adolescents on behalf of the social services. We wanted to investigate how gender is presented in out-of-homes care based on their own description of efforts for mixed-sex and same-sex adolescents. LÄS MER