Sökning: "könsskillnader"

Visar resultat 1 - 5 av 682 uppsatser innehållade ordet könsskillnader.

 1. 1. Interpersonella konflikter på arbetsplatsen : En kvantitativ studie om verksamma arbetstagares upplevda interpersonella konflikter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Felicia Karlsson; Rebecka Schloenzig; Mathilda Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Interpersonal conflict; interpersonal relationships; well-being; supervisor support blue-collar workers; Interpersonell konflikt; interpersonella relationer; välmående; ledarskapsstöd verksamma arbetstagare.;

  Sammanfattning : Background: Interpersonal conflict may have a significant impact in organizations since blue collar-workers can spend time and effort on other things then their main duties. This can lead to less profitability for the organizations, that is why this is something worth exploring. LÄS MER

 2. 2. Svenska Värderingar : En kvantitativ studie om köns-och värderingsskillnader i partisympati för Sverigedemokraterna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Tegeback; [2019]
  Nyckelord :Högerpopulism; Sverigedemokraterna; Kön; Politiska attityder; GAL-TAN;

  Sammanfattning : Högerpopulismen har vuxit sig stark i Europa och västvärlden på senaste tiden. Fenomen som Trump, Brexit och Sverigedemokraterna är exempel på detta. Sverigedemokraterna har störst stöd bland män och samma mönster återfinns i stora delar av Europa. LÄS MER

 3. 3. Kämpa, fly eller ta en snus : Skillnader och likheter mellan och inom könens skolrelaterade stress och stresshantering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Julia Ekholm; Olivia Holmgren; [2019]
  Nyckelord :school-related stress; self-perceived stress; the transactional model; gender perspective; sex differences; socialization; skolrelaterad stress; självupplevd stress; transaktionsmodellen; genusperspektivet; könsskillnader; socialisering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka elevers upplevda stress och deras tillvägagångssätt för att hantera denna stress med hjälp av copingstrategier, vilket sedan sätts i relation till biologiskt kön. Arbetet utgår ifrån ett elektroniskt frågeformulär som inkluderar både kvantitativa och kvalitativa aspekter. LÄS MER

 4. 4. Könsskillnader i uppfattningar om psykiskt våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Jonsson; [2019]
  Nyckelord :psychological abuse; intimate partner violence; opinions; gender differences;

  Sammanfattning : Forskning kring våld i nära relationer handlar ofta om fysiskt våld. Fysiskt våld uppfattas som mer allvarligt än psykiskt våld. Psykiskt våld har visats vara mer vanligt och skadorna går inte att upptäcka med blotta ögat. Studiens syfte var att undersöka uppfattningar om psykiskt våld i nära relationer. LÄS MER

 5. 5. Kön och prioriteringar i kommunfullmäktige : En paneldatastudie över sambandet mellan andelen kvinnor i Sveriges kommunfullmäktige och kommunens kostnader för barnomsorg samt individ- och familjeomsorg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Magnus Ahnfelt; [2019]
  Nyckelord :Kvinnors representation; offentliga konsumtionsmönster; barnomsorg; individ- och familjeomsorg;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att kvinnor tenderar att prioritera omsorgsfrågor i högre grad än män gör. Det har även i en undersökning för perioden 1976–1997 bevisats ett samband mellan andelen kvinnor i Sveriges kommunfullmäktige och offentliga konsumtionsmönster. LÄS MER