IKBT på agendan: en ny behandlingsmetod på BUP Skåne

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Internet KBT (IKBT) har funnits för vuxna sedan slutet av 1990-talet. Under senare år har IKBT utvecklats för barn och ungdomar men forskningen är begränsad. IKBT-programmet ”Ångesthjälpen ung” implementerades på BUP i Region Skåne 2017. Syftet med denna uppsats var att undersöka föräldrarnas uppfattning av programmet ”Ångesthjälpen ung” beroende på deras tillgång till föräldramoduler eller ej, samt att kartlägga behandlarnas användning och uppfattning av programmet. Data samlades in via enkäter riktade till föräldrarna och enkäter riktade till behandlarna. Enkäterna bestod av både kvalitativa och kvantitativa frågor. Analysmetoden som användes för de kvalitativa frågorna var tematisk analys och för den kvantitativa delen användes SPSS, Excel och Google docs. Resultaten visar att föräldrarna som har haft tillgång till föräldramodulerna i större utsträckning hade kännedom om programmet än föräldrarna som inte hade tillgång till föräldramodulerna. Båda föräldragrupper angav måttliga förbättringar i barnets funktion i skolan, socialt och familjelivet. Resultaten kan dock inte ses som representativa, eftersom de bygger på ett litet underlag, 16 enkätsvar. Resultaten från behandlarenkäterna bygger på 41 svar av 44 möjliga och kan ses som representativa. Resultaten visar att programmet fungerar bra på Första linjen, mindre bra på specialistpsykiatrin. Behandlarna beskrev ett stort behov av struktur kring det fortsatta arbetet med IKBT. Ett flertal behandlare upplevde det som givande att arbeta med IKBT.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)