Sökning: "direktiv 2007 66 EG"

Hittade 1 uppsats innehållade orden direktiv 2007 66 EG.

  1. 1. Nya rättsmedel på upphandlingsområdet - om ogiltighetsförklaring, avtalsspärr, upphandlingsskadeavgift m.m.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Karin Wahrby; [2011]
    Nyckelord :Förvaltningsrätt; Förmögenhetsrätt; Avtalsrätt; Civilrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Den svenska lagen på upphandlingsområdet för den klassiska sektorn, lagen om offentlig upphandling (LOU), bygger på upphandlingsdirektiv grundande på EU-fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor och tjänster. Rättsmedelsdirektivet, direktiv 89/665/EEG, som syftar till att säkerställa efterlevanden av upphandlingsreglerna, tillkom i början av 90-talet. LÄS MER