Förskollärarnas upplevelser av samverkan med hemmen och deras arbeten med flerspråkiga barns språkutveckling : En kvalitativ studie kring hur förskollärarna upplever samverkan med hemmen och deras arbeten med flerspråkiga barns språkutveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap kring hur förskollärarna upplever samverkan med hemmen och sina arbeten med flerspråkiga barns språkutveckling. Det är en kvalitativ studie som genomförts med metoden semistrukturerade intervjuer. Fem förskollärare som arbetar i mångkulturella områden har deltagit i studien. Det teoretiska ramverk som använts för studien är det sociokulturella perspektivet. Analysen är genomförd i en fenomenografisk analysmodell och detta visade att det finns en bred variation kring förskollärarnas uppfattning av barnens språkutveckling, flerspråkighet samt samverkan mellan hem och förskola.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)