Att effektivisera en rekryteringsprocess för nyutexaminerade studenter

Detta är en Magister-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

Sammanfattning:

Problem På arbetsmarknaden finns kravet att den arbetssökande bör ha arbetslivserfarenhet inom ramarna för den sökta tjänsten. Saknas sådan erfarenhet finns risken att arbetsgivaren anställer en mer erfaren person. Syfte Syftet med föreliggande uppsats är att effektivisera rekryteringsprocessen för nyutexaminerade studenter för att öka deras möjligheter till integrering i arbetslivet. Antagandet är att en effektivisering av rekryteringsprocessen ska skapa ett större värde för uppdragsgivaren till en så låg kostnad som möjligt. Metod Undersökningen är av kvalitativ karaktär där vi med hjälp av olika modeller analyserar resultatet från intervjuerna, som vi genomförde med Proffice och sex företag i Skåne och Blekinge som tidigare har anlitat bemanningsföretag i rekryteringssyfte. Slutsatser Vid rekrytering av en nyutexaminerad student visar det sig att en kontinuerlig kommunikation mellan uppdragsgivare och bemanningsföretag bidrar till att resultatet av tjänsten bättre uppfyller uppdragsgivarens önskemål. I ett tidigt skede av processen är det dessutom viktigt att uppdragsgivaren förses med rätt information i syfte att kunna göra eventuella förberedelser inför anställningen av studenten. Ytterligare är tiden en kritisk faktor i rekryteringsarbetet. Tiden för hur snabbt rekryteringsprocessen löper avgör vilket värde som genereras för uppdragsgivaren, ju lägre tidskostnader desto högre värde. Bemanningsföretaget bör även ständigt tillhandahålla färsk information i sina databaser och ha en öppen inställning till satsningen på nya segment, exempelvis nyutexaminerade studenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)