I vilken utsträckning får patienter brytpunktssamtal vid hjärtsjukdom jämfört med cancersjukdom - En registerstudie

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i utvecklade länder och palliativ vård bör erbjudas i livets slut. Palliativ vård är en aktiv helhetsvård som har till syfte att lindra lidande i livets slut. Den palliativa vården vilar på fyra hörnstenar: symtomlindring, teamarbete, kommunikation och närståendestöd. Dess värdegrund kan sammanfattas med fyra ord: närhet, helhet, kunskap och empati. I Sverige finns ett nationellt vårdprogram och kunskapsstöd som ligger till grund för den palliativa vården. En förutsättning för god palliativ vård är brytpunktsamtal. Det är ett samtal mellan läkare, patient och/eller närstående om vårdens inriktning då den går från kurativ till palliativ vård. Tidigare studier har visat att patienter med cancersjukdom i högre grad får palliativ vård än patienter med hjärtsjukdom. Syfte: I vilken utsträckning får patienter i livets slutskede inte brytpunktsamtal vid hjärtsjukdom jämfört med cancersjukdom, samt beskriva variationer mellan län. Metod: Kvantitativ deskriptiv registerstudie med data från Svenska palliativregistret (SPR). Totalt inkluderades 36 664 (62,8%) patienter med cancersjukdom och 21 748 (37,2%) patienter med hjärtsjukdom som var ≥18 år och som avled år 2018-2019. Samtliga patienter hade en förväntad död. Resultat: Det var mer sannolikt att patienter med hjärtsjukdom och deras närstående inte fick brytpunktsamtal (27,9%) jämfört med patienter med cancersjukdom och deras närstående (12,0%). Förekomsten av brytpunktssamtal varierar dock mellan olika län. Socialstyrelsens målnivå för erbjudna brytpunktsamtal är ≥98%. Slutsats: Det finns en ojämlikhet inom den svenska palliativa vården beroende på diagnos. Socialstyrelsens uppsatta målnivå för genomförda brytpunktsamtal nås inte i något län. Palliativ vård för patienter med hjärtsjukdom behöver fortsatt utvecklas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)