Källkritik i det moderna samhället : En kvalitativ studie om hur verksamma lärare i årskurs 1-3 uppfattar källkritik i SO-undervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med den föreliggande studien är att fördjupa kunskapen om hur verksamma lärare i årskurs 1–3 uppfattar källkritik i SO-undervisningen. Denna studie har gjorts utifrån en kvalitativ ansats med utgångspunkt i ett pragmatiskt perspektiv. Genom semistrukturerade intervjuer med nio årskurs 1–3-lärare framkom det hur de upplever att arbetet med källkritik blir en del av SOundervisningen samt vilka möjligheter respektive svårigheter de upplever med arbetet. I resultatet identifierar vi att källkritik berörs dagligen i och utanför undervisningen. Lärare i årskurs 1–3 upplever området som viktigt och att elevernas erfarenheter bör kopplas in i kunskapsinlärningen. Möjligheten med arbetet inom källkritik är att elever erövrar kunskaper inom området för att bli aktiva samhällsmedborgare med en källkritisk förmåga. Den viktigaste svårigheten som upplevs för lärarna är att få alla elever att förstå skillnaden mellan vad som är sant och falskt samt hur källor ska användas i undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)