Vad motiverar, trygghet eller äventyr? : En kvantitativ studie som jämför pliktade och frivilliga rekryter i motiverande drivkrafter och synen på ledarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan

Sammanfattning: År 2018 återinfördes pliktsystemet i Sverige vilket innebar att vi till delar lämnade ett professionellt yrkesförsvar som vi hade haft på grund av fredstider. Frivillighetsförsvaret hade haft vissa problem med ”tappet” av människor både under grundutbildningen på grund av möjligheten till avhopp men också efter grundutbildningen. Det bristande intresset att fortsätta sin yrkeskarriär inom Försvarsmakten har uppmärksammat i den tidigare forskningen och med ett pliktförsvar som även har frivilligt sökande rekryter blev jämförandet mellan grupperna basen till problemställningen att det kanske finns en skillnad mellan pliktade och frivilliga rekryter i motivationen till fortsatt karriär inom Försvarsmakten som kan påverkas av befälens ledarskap. Teorierna som används för att jämföra motivation hos frivilliga och pliktade rekryter grundar sig i Fabrizio Battistellis (1997) teori som kartlägger om respondenterna har paleomoderna drivkrafter moderna drivkrafter eller postmoderna drivkrafter. För att jämföra synen på ledarskapet användes teorier av Gerry Larsson som Utvecklande ledarskap, Konventionellt ledarskap och Destruktivt ledarskap. Resultatet mellan de pliktade rekryterna och de frivilligt ansökande rekryterna visade att de motiverades av liknande anledningarna och även hade liknande uppfattningar om ledarskapet. Det fanns få statistiskt signifikanta skillnader, men rekryterna motiverades mest av de självförverkligande drivkrafterna både i början av grundutbildningen och tre månader senare. Resultatet för uppfattandet av ledarskap visade att de mest ansåg att befälet använde sig av ett konventionellt ledarskap. Att rekryterna uppfattade att befälen bedrev ett konventionellt negativt ledarskap borde uppmärksammas då det kan leda till destruktivt ledarskap som i sin tur kan leda till fler avhopp. Konsekvenserna av ett negativt ledarskap har en inverkan både på kort och lång sikt, och enligt tidigare forskning har ledarna ett stort ansvar för möjligheten att påverka rekryterna genom sitt ledarskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)