"Jag försöker behandla dom lika: Att arbeta med jämställdhet och genus i skolan"

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Författare: Elin Olsson; [2015]

Nyckelord: Genus; Jämställdhet; Gymnasieskolan; Normer; Gender; Equality;

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare i samhällskunskap arbetar med begreppen jämställdhet och genus i skolan. Mycket forskning visar att det inte är jämställt i skolan idag. Vilka problem uppstår i arbetet med dessa begrepp i skolan, och varför är inte skolan jämställd idag? Frågeställningarna som undersöks är: Hur arbetar en grupp samhällskunskapslärare med begreppen genus och jämställdhet i dagens gymnasieskola? Vilka svårigheter identifierar dessa lärare i arbetet med dessa begrepp? Metoden är en kvalitativ forskningsintervju där fyra gymnasielärare i samhällskunskap har intervjuats. Utifrån Judith Butler och Reawyn Connells genusteorier analyseras materialet. Resultatet visar att alla lärarna har en grundläggande förståelse för genus och jämställdhet. De främsta svårigheterna som uppkommer i arbetet med genus och jämställdhet i gymnasieskolan enligt informanterna är att få eleverna att förstå att de är en del av en större struktur. Svårigheter uppkommer även på grund av att det finns få strategier för hur man verkligen ska komma närmre en jämställd skola. Styrdokumenten talar ett tydligt språk om att man i skolan ska arbeta för att motverka stereotypa könsroller men de ger oss få riktlinjer om hur vi ska komma dit. Det finns en diskrepans mellan teori och praktik som försvårar arbetet med jämställdhet och genus i skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)