En studie om kundupplevelsen av Software-as-a-Service

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund Mjukvaruindustrin har vuxit och fortsätter växa i en hög takt och allt fler tjänster erbjuds som molnbaserade prenumerationer, Software-as-a-Service (SaaS). Forskning menar att produkterna som erbjuds mer eller mindre innehåller samma funktionalitet så leverantörer måste lägga fokus på kundupplevelsen för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Kundupplevelsen ses som ett multidimensionellt koncept där flera olika faktorer bidrar till den totala upplevelsen. Kund- och leverantörsrelationen, utformningen av kundresan och kundnöjdheten är tre huvuddimensioner som påverkar kundupplevelsen och det är viktigt för leverantörer att identifiera vilka faktorer inom dessa dimensioner som kunder värdesätter högst. Detta för att kunna skapa en kundupplevelse som uppskattas och som leder till långvariga partnerskap. Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka hur faktorer inom kund- och leverantörsrelationen, utformningen av kundresan och kundnöjdheten påverkar kundupplevelsen inom en SaaS-kontext. Vidare ämnar studien att undersöka diskrepansen mellan kunder och leverantörer gällande påverkan av kundupplevelsen. Metod Studien har tagit en explorativ form, fenomenologiskt tolkningsperspektiv och varit iterativ med induktiva tendenser. Studien är kvalitativ och den forskningsdesign som valts är ”små- N-studier”. Datainsamlingen bestod av 10 semistrukturerade intervjuer med 7 kunder och 3 leverantörer som valdes genom ett representativt urval. Den empiriska undersökningen baserades på två initiala intervjuer samt en grundlig litteraturgenomgång. Slutsats Faktorerna som påverkar kundupplevelsen inom SaaS skiljer sig från kund till kund. Leverantörernas uppfattningar skiljer sig inte nämnvärt från kundernas. Kommunikation och kundförståelse blir väsentligt för den individuella kundens upplevelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)