Klicka på följ-knappen : En studie om genusskillnader vid yttre och inre motivation att följa varumärken på sociala nätverk

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Syfte och forskningsfrågor: Studiens syfte är att identifiera och jämföra män och kvinnors yttre och inre motivationsfaktorer vid följande av varumärken på sociala nätverk utifrån incitament, social kontext, intresse, underhållning, information samt känslomässigt nära. Studien ämnar även att tillföra kunskaper för ämnesområdet inom teoretiska och praktiska implikationer. Forskningsfrågan lyder därmed:   Vilka likheter och skillnader finns det mellan män och kvinnors yttre och inre motivationsfaktorer att följa varumärken på sociala nätverk?   Metod: Studien använder sig av en hypotetisk-deduktiv metod där forskaren via befintlig teori skapat studiens hypoteser. Hypoteserna har sedan testats genom en kvantitativ metod med hjälp av en webbenkät och ett Mann Whitney test. En analys och diskussion genomfördes därefter för att generera en slutsats för studien.   Slutsats: Resultatet från studien fann att det inte finns någon signifikant skillnad mellan män och kvinnors yttre motivation inom områdena incitament och social kontext att följa varumärken på sociala nätverk. Inom inre motivation fann dock studien både likheter och skillnader. Inom aspekterna intresse och underhållning fann studien ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnors inre motivation till att följa varumärken på sociala nätverk. Däremot inom aspekterna information och känslomässigt nära fann studien att kvinnor visade en signifikant högre inre motivationsskillnad jämfört med män. Studiens praktiska implikationer fann att varumärken bör ta hänsyn till dessa genusskillnader vid inre motivation för att kunna anpassa innehållet efter deras målgrupp. De teoretiska implikationerna fann istället att incitament numera inte har någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor, medan tidigare forskning visar på en större motivation från kvinnor. Dessutom fann studien samma resultat som tidigare forskning gällande att kvinnor motiveras mer känslomässigt av varumärken än män.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)