Kunskapsöverföring : Ett verktyg för att reducera kvalitetsbristkostnader i byggbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Detta examensarbete riktar sig till byggbranschen och handlar om hur kunskapsöverföring kan användas som verktyg för att reducera kvalitetsbristkostnader. Kvalitetsbristkostnader är en följd av fel och brister som förekommer i alla verksamheter och kan enligt tidigare forskning stå för så mycket som 30 % av ett företags totala omsättning (Sörqvist 2001). För att minska kvalitetsbristkostnader är det nödvändigt att identifiera fel och brister samt förhindra att samma fel upprepas. För att få en övergripande kunskap om byggprocessen och hur kunskapen tas till vara, har en fallstudie på Peab genomförts i form av intervjuer. Arbetets teoretiska underlag har erhållits utifrån litteraturstudier. Den slutsats som har dragits av detta examensarbete är för att uppnå ett effektivt förbättringsarbete gällande kvalitetsbristkostnader i byggbranschen och öka lönsamheten är det essentiellt att företagen har väl fungerande systematisk kunskapsöverföring. Att ledningen är drivande, engagerad och delaktig för att ytterligare stärka förutsättningarna i ett lyckat förbättringsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)