Gården förskolans stolthet - en textanalys av 19 förskolors Verksamhetspresentationer

Detta är en C-uppsats från

Sammanfattning: Sammanfattning:Vi har valt att undersöka hur natur och barns utevistelse på förskolan presenteras i förskolors egnaverksamhetspresentationer på Internet. Syftet med denna undersökning var att belysa hur natur och utevistelsebeskrivs i förskolors verksamhetspresentationer. Syftet var vidare att undersöka vad det finns för historia kringnatur och förskola samt natur och barn/barndom. Syftet undersöktes utifrån frågeställningarna,  Hur mycket utrymme ges naturen och utevistelsen i förskolornas presentationer?  På vilket sätt framställs naturen och utevistelsen?  Vilka begrepp i samband med naturen och utevistelsen lyfter man fram?  Hur kan presentationerna knytas till en historisk syn på barn/barndom och natur?Vi ser på verksamhetspresentationerna och begreppen natur och utevistelse utifrån det socialkonstruktivistiskaperspektivet. Detta genomsyrar också vårt sätt att se på den litteratur vi använt oss av. Detsocialkonstruktivistiska perspektivet innebär att vi ser på begreppen som socialt konstruerade och att begreppenfår sin mening utifrån det sammanhang det ingår i. Metoden vi valt att använda oss av var en kvalitativtextanalys med kvantitativa inslag. Vårt resultat visar att natur och barns utevistelse är något som lyfts i flertaletav texterna vi har sett på. Detta kan ses i förhållande till inomhusmiljön som inte nämns eller beskrivs i någon avtexterna. Som blivande lärare i förskolan har detta arbete gett oss en fördjupad förståelse kring om varifrånföreställningar och tankar kring barnet och utevistelse ursprungligen kommer ifrån. Detta har ökat vårmedvetenhet kring hur vi presenterar den egna verksamheten, vad vi väljer att presentera och varför?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)