HUMOR I OMVÅRDNAD AV SVÅRT SJUKA PATIENTER

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Anna Alerstedt Åsberg; Corina Caus; [2020-06-17]

Nyckelord: Humor; Laughter; Severe Illness; Adults;

Sammanfattning: Humor är en företeelse som visats ha många positiva effekter på friska människor.Däremot är forskningen kring dess påverkan på svårt sjuka människor begränsad. Faktorersom bristande erfarenhet och uppfattningen av vad som anses som professionellt hosvårdpersonal utgör ett hinder för användningen av humor inom vård. Syftet med dennalitteraturstudie var således att undersöka vilka effekter humor har på svårt sjuka människorsamt hur sjuksköterskan kan använda sig av humor i sitt kliniska arbete. Litteratursökningenresulterade i 12 artiklar vilka indikerar att humor i omvårdnadsarbete och specifika insatser,exempelvis skratt-terapi, främst har positiv påverkan på stress, ångest, depression ochlivskvalitet hos svårt sjuka människor. De somatiska effekterna visade sig vara begränsadeoch försiktighet rekommenderas, i synnerhet hos patienter med KOL. Dock kan humor medfördel inkorporeras i det patientnära arbetet som ett verktyg för att höja stämningen,förebygga stress och ångest samt för en bättre vårderfarenhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)