Ekonomistyrning inom primärvården. En fallstudie av två verksamheters utformning och tillämpning av ekonomistyrning.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Ingrid Nordström; Emma Hellström; [2017-02-07]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Den svenska sjukvården har under en längre tid präglats av förändringar. En av de större förändringar är det Fria vårdvalet som genomfördes 2010. Det har inneburit att patienterna fritt får välja vårdcentral och att pengarna följer patientens val. Detta har lett fram till att marknaden har förändrats då alla som följer det regelverket som idag är satt. Har rätt att bedriva vårdcentral vare sig den är privat, offentlig eller en stiftelse.Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie av två utvalda vårdcentraler i Västra Götalands län beskriva verksamheternas ekonomistyrningssystem utifrån ett control package- perspektiv. Uppsatsen har även ett delsyfte som handlar om att öka förståelsen för vad som påverkar utformning och praktik av ekonomistyrning.Ramverk: Ramverket som presenteras i uppsatsens referensram bygger på Malmi & Brown (2008) perspektiv av ett styrsystem och kommer att vara en viktig komponent för det som studeras i empirin. Utöver det ramverk som kommer agera utgångspunkt för att studera olika styrverktyg kommer ytterligare ett ramverk att presenteras. Uppsatsen analysdel kommer främst ha sin utgångspunkt i Malmi & Brown (2008) perspektiv av ett styrsystem. Detta ramverk syftar till att utveckla och summera upp befintlig forskning inom ekonomistyrning. Ramverket som agerar underlag för vår analys har bearbetas om till en mer specifik analysmodell som även är vår utgångspunkt i analysen.Metod: En fallstudie har genomförts genom en kvalitativ forskningsmetod. Det empiriska materialet grundar sig på semistrukturerade samt ostrukturerade intervjuer som har ägt rum på företagen ifråga.Slutsats: Slutsatsen som kan dras av denna studie är den att huvudmannen tycks inte ha den största inverkan på hur vårdcentralerna bedrivs då de båda måste följa krav- och kvalitétsboken. Däremot tycks den ekonomiska situationen vara en central faktor i verksamheternas arbete med dess ekonomistyrning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)