Genus i miljön? : Hur förskolans miljö kan påverka barns genusskapande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur miljö och leksaker kan påverka barns genusidentitet. Som metod valde vi kvalitativa intervjuer och observationer på sex förskolor. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex förskollärare. Resultatet visar att miljön har stor betydelse för hur, vad och var barnen leker. Miljön påverkar även med vem barnen leker. Slutsatsen är att ämnet är komplext då miljön även påverkar lärandet. Vi kan dra slutsatsen att vuxna påverkar barns normer om genus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)