Bristande arbetsprestation som grund för uppsägning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Fokus i uppsatsen ligger på att förklara och analysera under vilka förhållanden bristande arbetsprestation kan utgöra saklig grund för uppsägning. För att kunna göra detta krävs det en bedömning av arbetsprestationens bristfällighet. Avgörande för uppsägningens giltighet i detta fall är också om arbetsgivaren uppfyllt sina skyldigheter att försöka förbättra arbetstagarens prestation innan uppsägningen. Det föreligger även skyldigheter för arbetstagaren att försöka förbättra sin arbetsprestation och i de fall dessa inte uppfylls kan också det få konsekvenser för uppsägningens giltighet. I uppsatsen förs även en diskussion kring tre av de intressen som finns vid en uppsägning med bristande arbetsprestation som grund. Den underpresterande arbetstagarens intresse av att behålla sin anställning, arbetsgivarens intresse av att ha väl presterande arbetstagare samt intresset hos den underpresterande arbetstagarens kollegor av att inte påverkas negativt av den bristande prestationen. Vår slutsats är att bristande arbetsprestation kan utgöra saklig grund för uppsägning då prestationen är tillräckligt bristfällig och arbetsgivaren har uppfyllt sina skyldigheter att försöka förbättra arbetsprestationen. Saklig grund kan även föreligga om arbetstagaren inte uppfyller sina skyldigheter. Bestämmelserna på området är i huvudsak utformade för att främja den underpresterande arbetstagarens intresse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)