Samarbetet mellan konsulter och entreprenörer i totalentreprenader : Hur väljer entreprenören konsiult?

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Stockholm växer och infrastrukturen byggs ut. Infrastrukturprojekten upphandlas allt mer som totalentreprenader vilket ställer höga krav på att samarbetet mellan entreprenörer och konsulter fungerar bra. Ett fungerande samarbete bygger på bra förståelse och syftet med detta examensarbete var att, för Sweco Civil AB:s räkning, öka konsulternas förståelse för entreprenörerna med förhoppningen att utveckla samarbetet parterna emellan. Resultatet baserades på intervjuer med entreprenörer och konsulter. Intervjuerna utfördes med tre konsulter från Sweco och fem entreprenörer från olika företag, som alla hade en roll i totalentreprenader. Resultatet visar att återkommande problem som uppstår i samarbetet mellan parterna under projekteringen var kommunikation, bristfälliga handlingar och att konsulterna överlag uppfattas ha svårt att hålla tidplaner. Entreprenörerna förväntade sig att konsulterna skulle leverera byggbara handlingar med god kvalitet i rätt tid. Resultatet visar även att faktorerna som påverkade entreprenörernas val av konsulter skiljdes åt mellan de svenska och de utländska entreprenörerna. För att uppnå en god kommunikation kan parterna inte undanhålla information från varandra. De måste kommunicera sina förutsättningar och ta hänsyn till dessa. Undersökningen visar att konsulterna måste medverka vid samordningen av tidplanerna för att ha möjlighet att leverera i tid med önskad kvalitet. Med hjälp av fler frekventa platsbesök alternativt projektkontor kan förståelsen för produktionen i konsultens organisation öka och därmed utveckla handlingarna mot entreprenörens krav

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)