Vem hålls ansvarig? : En kvalitativ fallstudie av ansvarsutkrävande av politiker och tjänstemän i samband med Transportstyrelens IT-upphandling

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan

Författare: Anna Norman; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Utöver ett effektivt och snabbt agerande är det av stor vikt att beslutfattarnas hantering av kriser i en demokrati överensstämmer med lagar och regler samt allmänhetens uppfattning om det moraliskt rätta. Detta för att allmänheten förväntar sig att offentliga institutioner förvaltar den makt de blivit delegerade genom att föra folkets talan och fatta beslut under ordnade former. Förvaltas det här felaktigt har allmänheten rätt att utkräva ansvar av beslutsfattare som ett led i den demokratiska styrkedjan. Enligt tidigare studier av politiska kriser i Sverige 1931–2005 har de system som finns i Sverige för att utkräva ansvar underminerats av att mekanismerna för detta avseende är underutnyttjade. I fallet med Transportstyrelsens IT-upphandling 2015 tycks det motsatta förekomma. Misstroendeförklaringar väcktes, rättssystemet blandades in och allmänheten och media uttryckte sitt missnöje. Ansvarsutkrävandet efter Transportstyrelsen tycks avvika från tidigare fall av ansvarsutkrävande vid politiska kriser i Sverige vilket föranledde denna studie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)