Gudars Skymning! : en jungiansk studie om rökkatru

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Denna studie undersöker den moderna nypaganska livssynen Rökkatru genom ett jungianskt perspektiv. I undersökningen används forskningsmetoder som grundad teori även kallat GT och digital antropologi som inspirerats av netnografi för att bearbeta materialet som studerats. Det material som samlats in genom dessa två metoder härstammar från olika webbsidor och forum på internet som behandlar Rökkatru på olika plan. Genom GT har en kärnkategori växt fram från materialet, denna kärnkategori har sedan delats in i underkategorier och egenskaper, allt detta har studerats via en jungiansk teoretisk synvinkel tills slutligen ett teoretiskt begrepp växt fram som kan användas inom framtida forskning. Genom den teoretiska analysen har vikten av den personliga och kollektiva skuggan i relation till individuationsprocessen belysts, där rituella, mytologiska och filosofiska aspekter står i fokus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)