Hur långt når Norman? - En explorativ studie av designprinciper och designmönster för att skapa konceptuell design för e-tjänster som ska vara tillgängliga för den breda massan

Detta är en Kandidat-uppsats från IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

Sammanfattning: Idag finns ett stort antal e-tjänster som riktar sig till breda användargrupper. Att designa e-tjänsteranpassade för dessa grupper kan vara mycket komplicerat, men det finns metoder för attunderlätta detta. Donald Norman beskrev 1983 ett antal principer för design av vardagsföremål.Dessa principer har blivit allmänt vedertagna inom design och används flitigt inominteraktionsdesign. Syftet med uppsatsen är att testa om principerna kan möta de behov en bredgrupp av användare kan ha. Vi vill utifrån dessa principer utvärdera en befintlig e-tjänst ochutifrån denna utvärdering och analys skapa nya designförslag. För att skapa denna design har ävendesignmönster såsom de beskrivits av Jenifer Tidwell använts. En utvärdering av en existerandetjänst har gjorts med hjälp av observationer och intervjuer med ett antal användare samt vår egenanalys, vilket har lett fram till utformningen av två designförslag. Dessa har i sin tur utvärderats aven fokusgrupp bestående av personer med kunskaper inom Human Interaction design. Slutligenlämnas en rekommendation om hur man ska gå tillväga när man ska designa en liknande tjänstoch en sammanfattning av den hjälp designprinciper och -mönster kan ge. Slutsatsen är attprinciper och mönster inte räcker till för att skapa en design, men är väldigt goda verktyg underdesignprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)