Styrning av kulturen - En studie om litteraturstödets politiska styrning

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats tar sin utgångspunkt i politikernas styrning av kulturpolitiken och hur detta har utvecklats sedan 1970-talet. Vi har här använt oss av Bengt Jacobssons bok Kulturpolitik: styrning på avstånd vilket påstår att incitamenten för styrningen av kulturpolitiken kommer från trender inom förvaltningen. Detta har vi sedan valt som teori för att beskriva kulturpolitikens utveckling. Vi har även använt oss av Erik Hysing och Jan Olssons bok Tjänstemän i politiken för att visa hur styrningen har kommit att påverka ämbetsmännen inom förvaltningen. Som studieobjekt har vi valt fyra förordningar om litteraturstödet, från 70-talet och framåt. För att se huruvida Jacobssons teori stämmer så har vi valt att söka efter NPM samt ramlagstiftning i förordningarna vilket sedan har anknutits till idealtyper. Resultatet blev ett tydlig uttryck av NPM och ramlagstiftning på de platser som Jacobsson och idealtyperna förutspådde. Vi kunde sedan genom Hysing och Olsson dra slutsatsen att den växande ramlagstiftning och NPM leder till ökad makt för tjänstemännen samt en reducering av den politiska styrningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)